Tìm hiểu về văn hóa làng Việt vùng châu thổ sông Hồng qua sự biến đổi đường bán kính kết hôn hơn nửa thế kỷ qua

17/12/2020

MAI VĂN HAI

Tóm tắt: Một cuộc khảo sát văn hoá làng Việt ở đồng bằng sông Hồng thông qua sự thay đổi không gian hôn nhân trong nửa thế kỷ qua

Dựa trên số liệu xã hội học của ba con người kết hôn của ba nhóm người khác nhau, bài viết cho thấy trong nửa thế kỷ qua không gian hôn nhân ở các vùng nông thôn đồng bằng sông Hồng đã mở rộng từ thôn này sang xã và huyện. Thực tế sự mở rộng này bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế xã hội nói chung. Tuy nhiên, điều này cũng là kết quả của sự thay đổi về văn hoá và lối sống, bao gồm cả những thay đổi của hôn nhân. Tác giả đã lập luận rằng sự mở rộng không gian hôn nhân phản ánh sự tiến bộ của tổ chức hôn nhân ở Việt Nam trong nửa thế kỷ vừa qua. Điều này phù hợp với nhu cầu hội nhập của nền kinh tế thị trường mà không gian cũng đã mở rộng liên tục.

Tải bài viết