Đối tượng tác động của báo chí

17/12/2020

Nguyễn Văn Dũng

Tóm tắt: Bắt đầu từ vai trò của báo chí trong cuộc sống xã hội hiện đại, bài viết đã chỉ ra rằng khán giả là đối tượng của các tác động báo chí, và báo chí đóng một vai trò trong việc tạo ra sự ý thức của đại chúng. Bài viết cũng chỉ ra rằng các tác động báo chí thường hướng tới dư luận. Bài viết cũng đề xuất một số hướng nghiên cứu ý kiến ​​công chúng và độc giả báo chí.

Tải bài viết