Cha và con và các giá trị

17/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Bài viết đã phân tích vai trò của các giá trị, sự hình thành giá trị, sự giống nhau và sự không đồng nhất về mặt giá trị giữa các thế hệ cha và các thế hệ con. Sự chuyển đổi xã hội từ chiến tranh sang hoà bình, từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường được coi là những yếu tố chính trong việc hình thành các giá trị mới dần dần bổ sung và thay thế hệ thống giá trị trước đây.

Bài viết cũng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố văn hoá và sự đồng thuận xã hội trong việc giải quyết xung đột giá trị giữa các thế hệ cha và các thế hệ con.

Tải bài viết