Nghiên cứu về nghèo đô thị ở Việt Nam những năm 90: kết quả và đề xuất cho nghiên cứu sâu hơn

17/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Xuân Mai

 

Tóm tắt: Trong bài báo này, các tác giả đã xem xét các nghiên cứu chính về tình trạng nghèo đói ở Việt Nam trong thập kỷ qua. Các loại nghiên cứu cũng như những phát hiện chính về đặc điểm kinh tế xã hội của đói nghèo đô thị được trình bày. Các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chú trọng tới sự đa dạng của nghèo đói ở thành thị. Vì vậy, cần phải có một cách tiếp cận toàn diện trong nghiên cứu về chủ đề này. Các tác giả đã đề xuất một số khía cạnh của các nghiên cứu sâu hơn để có được hiểu biết toàn diện hơn về đói nghèo ở thành thị ở Việt Nam. Ví dụ, mối quan hệ giữa mạng lưới xã hội của người nghèo và cơ hội di chuyển trở lên; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội trở lên của các thành viên trong gia đình trong bối cảnh thay đổi nhân khẩu học hộ gia đình; Mối quan hệ giữa tuổi và giới tính của chủ hộ và nghèo đói; Cách để tăng cường hơn nữa hoạt động của người nghèo và để làm cho chiến lược "cho một cây câu thay vì một chuỗi cá" hiệu quả hơn ot nhóm hộ gia đình này, vv

Tải bài viết