Lý thuyết Marxist và Xã hội học

17/12/2020

Bùi Quang Dũng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu sự phát triển của tư duy Mác và vai trò của nó trong sự phát triển của xã hội học. Nó đề cập đến hai giai đoạn trong sự phát triển của tư tưởng Mác-xít. Giai đoạn đầu tiên, vào năm 1845, chủ nghĩa Mác đã đạt được các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử mà sau đó làm rối loạn vị trí truyền thống và nội dung của triết học và khoa học lịch sử. Giai đoạn thứ hai, năm 1858, kinh tế chính trị thất vọng và được tái tạo trên một nền tảng mới.

Sự phân tích các hình thức xã hội, của lớp học và cuộc đấu tranh giai cấp của Marx là một tiến bộ mà ông mang lại trong xã hội học và trong khoa học chính trị hiện đại.

Về phương pháp, bằng cách đưa ra rất nhiều ý tưởng về toàn bộ và áp dụng phương pháp luận về phân tích xã hội, lý thuyết Mác xít đóng góp đáng kể cho sự phát triển của các phương pháp xã hội học. Do đó, lý thuyết Marxist, cùng với chủ nghĩa thực chứng và chống chủ nghĩa thực chứng (xã hội học thuyết minh), là ba nguồn gốc lớn của xã hội học hiện đại

Tải bài viết