Cơ sở và hệ thống chính trị ở cơ sở cho sự ổn định của đất nước và phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa

17/12/2020

Hoàng Chi Bao

Tóm tắt: Bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức về vai trò của nguồn gốc (kể cả xã và phường trong hệ thống quản lý hành chính) tác giả đã nhấn mạnh sự ổn định, trước hết là ổn định chính trị, như một tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới và phát triển. Tăng trưởng kinh tế là trọng tâm của sự phát triển. Bài báo nhấn mạnh đến vai trò của người dân trong hệ thống chính trị cơ sở và nhấn mạnh rằng hệ thống chính trị cơ sở phải dựa vào con người, biết được khả năng và sức mạnh của con người, có lợi cho người dân và phấn đấu cho hạnh phúc của người dân. Bằng cách này, các hệ thống chính trị, thực sự cho người dân, không bị tham nhũng và áp dụng luật lệ, và dân chủ thật sự là có thể đạt được.

Tải bài viết