Phát triển gia đình bền vững và một số vấn đề đặt ra từ khía cạnh nhân khẩu - xã hội qua nghiên cứu 5 tỉnh ở Việt Nam

26/10/2020

VŨ TUẤN HUY

NGUYỄN THIỆN MINH ANH

Tóm tắt: Dưới tác động của quá độ dân số, công nghiệp hóa và đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta đi kèm những biến đổi trong gia đình. Sử dụng số liệu từ một điều tra mẫu tại 5 tỉnh, bài viết phân tích sự tăng trưởng bền vững của mức sống gia đình cùng những đặc điểm của cơ cấu gia đình và biến đổi xã hội. Phân tích gợi ra rằng phát triển nguồn lực gắn với mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực lựa chọn, tính hiệu quả của công nghiệp hóa và đô thị hóa là yếu tố cần thiết để tránh bẫy thu nhập trung bình, khắc phục tác động tiêu cực của tốc độ già hóa nhanh của dân số nước ta, và hướng đến phát triển bền vững.

Từ khóa: biến đổi xã hội, cơ cấu, nguồn lực gia đình, sự bền vững.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................