Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

17/12/2020

Phạm Xuân Nam

 

Tóm tắt: Thúc đẩy và tăng trưởng kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội có thể nói là một mục tiêu “kép” của sự phát triển bền vững mà nhiều quốc gia trên thế giới đều mong muốn đạt tới. Nhưng trên thực tế: đây là bài toán cực khó mà không phải là nước nào cũng có thể đưa ra lời giải thỏa đáng. Bởi lẽ để biến mục tiêu tốt đẹp đó thành hiện thực thì phải có hàng loạt điều kiện khách quan và chủ quan cần thiết, phải giải quyết nhiều mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong một mô hình kinh tế cụ thể đã được lựa chọn sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển của dân tộc vừa phù hợp với xu thế chung của thời đại.

Với cách đặt vấn đề như thế, bài viết lần lượt phân tích một số nội dung chủ yếu sau: 1) Tổng quan các mô hình phát triển kinh tế điển hình trên thế giới về tiến bộ và công bằng xã hội; 2) Tình hình thực tế (thành tựu và các vấn đề) ở Việt Nam về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội trong quá trình đổi mới; 3) Các quan điểm cụ thể và một số khuyến nghị liên quan đến các giải pháp để đạt được tiến bộ và đạt được công bằng xã hội trong một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong những năm tới.

Tải bài viết