Chính sách di dân lao động và phân bố dân cư miền núi Việt Nam

17/12/2020

Trịnh Thị Quang

 

Tóm tắt: Các chính sách kinh tế xã hội cho các vùng núi của Việt Nam trong những năm qua đã gắn liền với các chiến lược kinh tế-xã hội và con người trong quá trình phát triển. Các chính sách di cư cũng nhằm hướng đến mục tiêu này. Di cư và phân phối lao động là những vấn đề quan trọng hệ thống chính sách dân số của vùng, miền. Bài viết đã phân tích sâu sắc các chính sách trực tiếp cũng như gián tiếp ảnh hưởng đến vấn đề này. Phân tích đã cho thấy vai trò của các chính sách và những trở ngại và khó khăn trong việc thực hiện chính sách. Bài viết cũng đã đề xuất một số giải pháp nhằm tạo ra và thúc đẩy một mối liên kết tốt giữa chính sách di cư lao động và phân bố dân cư ở các vùng núi của Việt Nam.

Tải bài viết