Vấn đề công bằng và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các bệnh viện tư hiện nay

17/12/2020

Trịnh Hòa Bình 

Đào Thanh Trường

 

Tóm tắt: Khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được lựa chọn, việc thành lập các bệnh viện tư nhân là không thể tránh khỏi. Các bệnh viện tư nhân đã cho nhiều người lựa chọn các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều vấn đề cần được giải quyết trong các bệnh viện tư nhân này như: bệnh nhân các bệnh viện tư, tình trạng khám bệnh của bệnh nhân trước khi đến các bệnh viện tư nhân, bệnh tật và dịch vụ tại các bệnh viện tư nhân, chi phí dịch vụ và cách trả tiền, lý do lựa chọn dịch vụ và sự hài lòng của bệnh nhân, dịch vụ cho bệnh nhân cần khám

Bài viết này đã được trình bày tại phiên họp thứ tư diễn đàn Pháp - Việt về hợp tác kinh tế tài chính "Vì sự phát triển và thành công xã hội" tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10-11 tháng 9 năm 2003.

Tải bài viết