Xã hội học ngôn ngữ về giới: kỳ thị và kế hoạch hóa ngôn ngữ chống kỳ thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ

17/12/2020

Nguyễn Văn Khang

 

Tóm tắt: Là phương tiện truyền thông quan trọng nhất, ngôn ngữ không chỉ phản ánh mối quan hệ xã hội, mà còn tăng cường và duy trì nó. Từ quan điểm này và về giới, có thể nhận thấy rằng ngôn ngữ không chỉ phản ánh quan niệm của con người, những quan điểm trên thế giới, mà còn góp phần chuyển đổi nhận thức của con người về giới. Dựa vào quan niệm này, bài viết đã tập trung vào hai vấn đề: 1) Sự thiên kiến về giới được thể hiện qua ngôn ngữ; 2) Cải cách ngôn ngữ (hoặc lập kế hoạch ngôn ngữ) liên quan đến giới để tạo ra bình đẳng giới trong sự liên hệ với trường hợp tiếng Việt và vấn đề Giới ở Việt Nam.

Tải bài viết