Tổng - tích hợp lý thuyết, một trào lưu mới của tiến trình phát triển xã hội học

17/12/2020

Tô Duy Hợp

 

Tóm tắt: Có nhiều lý thuyết khác nhau trong xã hội học. Lịch sử xã hội học từ ngày được hình thành đến nay không chỉ là lịch sử đối đầu và mâu thuẫn giữa các trường phái mà còn là lịch sử đối thoại, bổ sung giữa các cách tiếp cận và lý thuyết khác nhau. Trong vài chục năm cuối cùng của thế kỷ XX và cho đến hiện nay trong xã hội học thế giới đã xuất hiện và tăng trưởng rất nhanh trào lưu tổng - tích hợp lý thuyết, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi từ thế đối đầu loại trừ nhau chuyển sang thế đối thoại, hợp tác, bổ sung cho nhau và hội nhập với nhau của các lý thuyết xã hội học nền tảng và chuyên biệt.

Hiện nay, các khái niệm tổng  tích hợp lý thuyết xã hội học đang được gợi ý bằng quan điểm biện chứng toàn diện với sự khác biệt và / hoặc không phân biệt, điều chỉnh và / hoặc không điều chỉnh, thay đổi và / hoặc không thay đổi của hệ thông xã hội biện chứng khinh – trọng.    

Tải bài viết