Việt Nam - Đổi mới và phát triển

17/12/2020

Nguyễn Hồng Phong

 

Tóm tắt: Học tập phương pháp của các nhà tương lai học, trong bài viết này, tác giả trình bày viễn cảnh của văn minh Việt Nam bằng sự phân tích công cuộc đổi mới có tính lịch sử ở nước Việt Nam hôm nay. Bài viết cho thấy công cuộc đổi mới tại Việt Nam là một cuộc cách mạng thực sự đã mang lại những chuyển đổi sâu sắc, tạo ra sự biến đổi sâu xa một cuộc chuyển hướng vĩ đại đưa nước Việt Nam nhập vào trào lưu tiên tiến của thế giới tạo cơ sở và điều kiện cho Việt Nam bước vào thế kỷ XXI.

Tải bài viết