Vấn đề giới trong các dân tộc ít người ở Lai Châu, Sơn La hiện nay

17/12/2020

Lê Thị Quý

 

Tóm tắt: Bài viết xem xét và đánh giá các yếu tố giới hiện nay ở Sơn La, Lai Châu. Sự thay đổi mối quan hệ giới ở địa bàn nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng từ các chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các dự án phát triển. Bài viết cũng cho thấy vai trò giới trong việc lập các kế hoạch phát triển thôn bản.

 

Tải bài viết