Văn hóa và sáng tạo

17/12/2020

Đỗ Huy

 

Tóm tắt: Từ việc phân tích bản chất và vai trò của sáng tạo, bài báo chỉ ra mối quan hệ giữa sáng tạo và văn hóa. Tác giả nhấn mạnh rằng: một sáng tạo nghệ thuật trở thành hiện tượng văn hóa khi nó đáp ứng với các chuẩn mực chung của mỗi nền văn hóa. Các chuẩn mực này gắn với hệ tư tưởng. Về quan hệ giữa văn hóa và sáng tạo, tác giả lưu ý rằng hiện nay đang có một số ý kiến đánh giá các sáng tạo hoàn toàn theo các chuẩn mực cá nhân, bỏ qua hoặc phủ nhận các chuẩn mực truyền thống. Tác giả khẳng định sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại là chuẩn mực văn hóa của mọi hoạt động sáng tạo của chúng ta.

Tải bài viết