Một số chiều cạnh trong biến đổi cấu trúc xã hội ở Việt Nam hiện nay

26/10/2020

TRỊNH DUY LUÂN

Tóm tắt: Bài viết xem xét khái niệm cấu trúc xã hội, những nội hàm và các yếu tố cấu thành của nó để từ đó, điểm qua ba phân hệ cấu trúc xã hội phổ biến ở Việt Nam gồm cấu trúc xã hội dân số, cấu trúc xã hội nghề nghiệp và cấu trúc xã hội mức sống, cùng một số xu hướng biến đổi chính hiện nay. Những thay đổi bên trong các giai tầng cũ như công nhân, nông dân, trí thức đã được chỉ ra. Tiếp đó, bài viết phân tích một số giai tầng - nhóm xã hội mới xuất hiện, cùng vị thế xã hội của họ như tầng lớp doanh nhân, tầng lớp trung lưu và các nhóm xã hội yếu thế - như là những đường nét mới trong cấu trúc xã hội Việt Nam đang biến đổi trong 30 năm Đổi mới.

Từ khóa: cấu trúc xã hội, biến đổi cấu trúc xã hội, tầng lớp trung lưu, nhóm xã hội.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................