Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia 50 năm xây dựng và phát triển

17/12/2020

Đỗ Hoài Nam

 

Tóm tắt: Bài phát biểu của GS.TS Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên trung ương Đảng – Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn được trình bày tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam), tổ chức ngày 26 tháng 2 năm 2003 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Bài phát biểu cho thấy những bước trưởng thành về cơ cấu tổ chức, về các thành tựu trong hoạt động nghiên cứu và đào tạo mà Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn đã đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển. Quá trình này gắn liền với những chuyển biến cơ bản qua các thời kỳ của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bài phát biểu cũng chỉ ra những nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm vẻ vang đối với tập thể cán bộ, công chức Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia trước những đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước hiện nay.

 

Tải bài viết