Đến với các lý thuyết xã hội học: quan điểm tiến hóa

17/12/2020

Bùi Thế Cường

 

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu quan điểm tiến hóa trong xã hội học thông qua các giai đoạn và cách tiếp cận khác nhau. Xã hội học tiến hóa cổ điển được đề cập với tên của A. Comte, K. Marx, H. Spencer và E. Durkheim. Giai đoạn thứ hai của xã hội học tiến hóa được thành lập bởi Trường Chicago cũng như bởi hệ sinh thái đô thị và mô hình kinh tế học A.H. Hawley, vv. Sinh thái tổ chức tiên tiến của M. Hannan và J. Freeman cũng được mô tả. Xã hội học tiến hóa mới, giai đoạn thứ ba, được giới thiệu với những ý tưởng của Lenskis, S.K. Sanderson, N. Luhmann và J. Habermas. Bài viết được kết luận bởi nhận xét rằng những kết quả nghiên cứu của xã hội học tiến hóa có nhiều ý nghĩa trong nghiên cứu phát triển và thực tiễn quản lý phát triển hiện nay.

Tải bài viết