Một đánh giá nhanh về chương trình truyền thông thử nghiệm Meena ở Việt Nam

17/12/2020

Bùi Quang Dũng

 

Tóm tắt: Bài viết này dựa trên những phát hiện của một nghiên cứu đánh giá về chương trình thí nghiệm Meena ở Việt Nam do Viện Xã hội học và Unicef ​​thực hiện năm 2003. Chương trình truyền thông nhiều mặt Meena là sáng kiến truyền thông theo vùng của UNICEF, sử dụng tiếp cận giáo dục để dạy cho khán giả về quyền trẻ em. Hình ảnh Meena, một cô bé Nam Á được lấy làm hình mẫu đại diện để khuyến khích và bảo vệ các quyền của trẻ em. Meena là chất xúc tác trong các cuộc thảo luận về chủ đề quyền trẻ em.

Bài viết cũng cung cấp một số bằng chứng về sự khác biệt về địa lý, vùng, chủng tộc, giáo dục và điều kiện kinh tế xã hội. Từ hai giai đoạn thực nghiệm đầu tiên tại 8 tỉnh trên cả nước, chương trình đã có một số hiệu ứng tốt trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em ở các địa phương, đặc biệt là ở trẻ em ở vùng sâu vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tải bài viết