Anh hưởng của nguồn bổ sung lực lượng đến chất lượng đội ngũ công nhân (Trường hợp thành phố Hà Nội)

17/12/2020

Tôn Thiện Chiếu

Tóm tắt: Trên cơ sở những phát hiện của nghiên cứu về công nhân ở thành phố Hà Nội, bài viết chỉ ra nguồn lực bổ sung của lực lượng lao động, phân tích những ảnh hưởng của nguồn lực bổ sung này đến chất lượng của lực lượng lao động như thế nào.

Từ các phát hiện về nhận thức của người lao động về vai trò và quá trình tham gia vào các hoạt động chung, tác giả đã đưa ra ba khuyến nghị để nâng cao chất lượng của lực lượng lao động.

Tải bài viết