Văn hoá gia đình trong các chiều cạnh của cơ cấu xã hội

17/12/2020

Đặng Cảnh Khanh

 

Tóm tắt: Từ hai chiều: chiều cơ cấu - chức năng của gia đình trong xã hội, tức là phân tích sự vận hành của một cơ cấu có 3 cực: gia đình - cá nhân - cộng đồng xã hội và chiều lịch đại của cơ cấu gia đình trong xã hội, tức là phân tích gia đình trong sự vận hành khách quan của lịch sử từ quá khứ tới tương lai, bài viết đã phân tích  mối quan hệ giữa các yếu tố này với văn hoá gia đình cũng như thể hiện vai trò của gia đình trong việc bảo tồn, giáo dục các giá trị văn hoá truyền thống.

Tải bài viết