Từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến tiến trình phi tập trung hóa trong hoạt động thủy nông cơ sở

17/12/2020

 

Mai Văn Hai

Tóm tắt: Rà soát cải cách hệ thống thủy lợi ở Việt Nam từ kế hoạch hoá tập trung và trợ cấp cho cơ chế phân cấp theo quá trình kinh tế thị trường, tác giả cho rằng đó là một sự thay đổi phù hợp với quy luật. Tuy nhiên, để thực hiện đúng và có hiệu quả với sự tham gia của các tổ chức xã hội nông thôn, quá trình đổi mới quản lý hoạt động thủy nông cơ sở phải đi kèm với vai trò điều tiết của Nhà nước.

Tải bài viết