Nước sạch và chiến lược giảm nghèo ở các vùng sâu

17/12/2020

Bùi Minh

Tóm tắt: Dựa trên kết quả của một nghiên cứu đánh giá do Viện Xã hội học thực hiện với UNICEF, bài báo đã tìm hiểu các chủ đề nghiên cứu chính như người nghèo, nước sạch và các nhóm người nghèo, sự tham gia của người dân vào việc thực hiện các dự án khác nhau hướng tới người nghèo. Tác giả cho rằng việc cung cấp nước sạch cho người dân ở những vùng xa xôi hẻo lánh là một trong những điểm chính của chiến lược giảm nghèo, giúp cho nhà nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam huy động nguồn nhân lực. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả cũng cho rằng vẫn còn rất nhiều khó khăn và thách thức trong việc cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt là người nghèo.

Tải bài viết