Phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của nông dân

17/12/2020

Bế Quỳnh Nga

 

Tóm tắt: Bài viết đã phân tích bốn vấn đề chính: Thay đổi xã hội và một số vấn đề xã hội ở nông thôn; Các hoạt động phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; Các đại diện tiêu biểu của phong trào nêu trên; Và các giai đoạn của phong trào. Tác giả đã đưa ra một phân tích sâu về các vấn đề như đa dạng hóa thu nhập, thay đổi động vật và thực vật chăn nuôi, trợ giúp các hộ nghèo và phát triển kinh tế của người khá giả. Mặt khác, tác giả cũng chỉ ra các nhân tố chính trong giảm nghèo, đó là chính quyền địa phương, hợp tác xã, các tổ chức chính trị-xã hội.

Tải bài viết