Một số biến đổi kinh tế - xã hội ở nông thôn vùng châu thổ đồng sông Hồng hiện nay Trương Xuân Trường

17/12/2020

Trương Xuân Trường

 

Tóm tắt: Bài viết đã phân tích và lý giải một số biến đổi về kinh tế xã hội ở các vùng nông thôn của đồng bằng sông Hồng. Những biến đổi bao gồm chuyển đổi trong cuộc sống hàng ngày, thu nhập của nông dân, trong lao động và các cấu trúc nghề nghiệp, trong sự phân tầng xã hội, trong các thể chế và cảnh quan nông thôn.

Bài viết cũng đã đánh giá sự thay đổi về vai trò của gia đình, quan hệ họ hàng và các thể chế xã hội ở nông thôn. Do sự phát triển của các phương tiện truyền thông, các giá trị mới đã xuất hiện và cùng tồn tại với các mô hình văn hoá truyền thống đang dần dần biến đổi.

Tải bài viết