Đô thị hoá và sự phát triển nông thôn ở Việt Nam - một số vấn đề cần quan tâm nghiên cứu

17/12/2020

Nguyễn Hữu Minh

Tóm tắt: Bài viết đã đề cập đến một số vấn đề về mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát triển nông thôn Việt Nam. Có những hậu quả kinh tế xã hội của đô thị hoá đối với cả nông thôn và thành thị. Dòng chảy và làn sóng di cư đến các khu vực thành thị có thể làm cho tình trạng thiếu nhà ở và tình trạng thất nghiệprở nên  trầm trọng. Những thay đổi lớn cũng xảy ra ở nông thôn, đặc biệt là trong sử dụng đất, cơ cấu dân số và nghề nghiệp, môi trường và lối sống. Dựa vào phân tích chung về tác động của đô thị hóa, tác giả đã chỉ ra một số vấn đề quan tâm nghiên cứu: 1) Cần lưu ý hơn nữa đến di cư và những tác động của nó đối với phát triển nông thôn không chỉ về đời sống kinh tế mà còn thay đổi phong cách sống nông thôn; 2) Mối quan hệ kinh tế giữa nông thôn và thành thị: các đô thị đóng góp và đóng góp vào phát triển nông thôn là gì? Đóng góp của nông thôn vào đô thị hoá là gì?; 3) Phát triển ngoại ô: vai trò của vùng ngoại ô trong phát triển nông thôn và đô thị là gì? Các khía cạnh quản lý có liên quan gì đến các quy trình phát triển của vùng ngoại ô?; 4) Thay đổi văn hoá: Những yếu tố nào của văn hoá thực sự được bảo tồn trong quá trình đô thị hoá và tiếp tục đóng góp cho phát triển nông thôn? Những giá trị nào không còn đóng vai trò của họ trong phát triển nông thôn?

 

Tải bài viết