Truyền thông và phát triển nông thôn

17/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Bắt đầu từ vai trò của nông nghiệp và nông thôn trong cơ cấu kinh tế xã hội, từ mục đích phát triển nông thôn, bài viết đã phân tích các phương tiện truyền thông như là một tác nhân chính trong thành công của mục tiêu phát triển nông thôn. Các vấn đề như phương tiện truyền thông và cơ chế liên kết của con người như là một mối quan tâm của khoa học xã hội, quan hệ giữa phương tiện truyền thông và phát triển nông thôn, phương tiện truyền thông của các cơ chế ảnh hưởng, vv đã được bổ sung nghiên cứu. Tác giả nhấn mạnh rằng nghiên cứu phương tiện truyền thông và phát triển nông thôn ở mức chung là chưa đủ, cần phải tăng cường phân tích mối quan hệ giữa truyền thông và phát triển nông thôn trong các lĩnh vực cụ thể và các phạm vi  hoạt động truyền thông cụ thể.

Tải bài viết