Việc làm và đời sống của người lao động theo thời vụ từ nông thôn ra Hà Nội (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội và xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định)

17/12/2020

Nguyễn Thị Bích Nga

 

Tóm tắt: Bài viết  đề cập đến một số nội dung liên quan đến vấn đề việc làm và đời sống của nam, nữ nông thôn lao động theo thời vụ tại Hà Nội, được rút ra từ kết quả nghiên cứu định tính với quy mô nhỏ tại Hà Nội và xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, được tiến hành năm 2000 - 2001. Bài viết sử dụng phương pháp mô tả thực trạng, vận dụng quan điểm giới và phát triển trong quá trình thực hiện, xem xét mối tương quan giữa nam và nữ trong mối quan tâm và bối cảnh chung của vấn đề di chuyển lao động nông thôn - thành thị nhằm tìm hiểu sâu các vấn đề liên quan để có những can thiệp phù hợp cho từng giới.

Tải bài viết