Một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở nước ta trong giai đoạn hiện nay: thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

17/12/2020

Nguyễn Văn Thủ

 

Tóm tắt: Phân tích những khó khăn và trở ngại trong hoạt động của dân chủ cơ sở hiện nay là một vấn đề chính của một dự án "Nghiên cứu một số vấn đề nhằm củng cố, tăng cường hệ thống chính trị ở cơ sở trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay". Dựa trên số liệu nghiên cứu thực nghiệm, bài viết đã đưa ra những nhận xét chung về chất lượng của hệ thống chính trị ở cơ sở; khó khăn và trở ngại trong hoạt động của hệ thống này. Sau đó, bài viết đã chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó tăng cường thể chế và đào tạo cán bộ có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Tải bài viết