Về việc biến đổi mô hình hôn nhân ở đồng bằng Sông Hồng trong mấy thập niên gần đây

17/12/2020

Mai Văn Hai & Ngô Ngọc Thắng

 

Tóm tắt: Ba hình thức phổ biến rộng rãi về hôn nhân ở đồng bằng Sông Hồng từ năm 1945 đến năm 1986 đã được các tác giả xác định:

1. Mô hình trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, tương ứng với một xã hội nông nghiệp, phong kiến nửa thuộc địa.

2. Mô hình từ 1945 đến 1959, ứng với thể chế dân chủ cộng hòa. Mô hình này diễn ra trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954), tiếp đó là thời kỳ khôi phục kinh tế và bắt đầu đặt cơ sở cho một xã hội mới ở miền Bắc: xã hội xã hội chủ nghĩa.

3. Mô hình của thời kỳ mà trên sách báo vẫn quen gọi là “thời kỳ bao cấp”. Ngoài các nhiệm vụ chính trị - xã hội chung, trong việc hôn hân ở thời kỳ này cần ghi nhận hai sự kiện quan trọng là Luật hôn nhân và gia đình của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, công bố ngày 13/01/1960 là Luật hôn nhân và gia đình của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công bố ngày 29/12/1986.

Trong việc xem xét ba mô hình phong tục hôn nhân trên đây, bài viết tập trung phân tích các phương diện được cho là có mối quan hệ chặt chẽ nhất định đối với sự biến đổi của đời sống kinh tế - xã hội nói chung, đó là: các nghi thức trong hôn nhân; tính chất của các mối quan hệ xã hội và mức độ chi phí về kinh tế - vật chất của hôn nhân. Bên cạnh đó, bài viết còn đưa ra cơ sở khoa học cho việc thành lập các công ước mới về hôn nhân hiện nay.

 

Tải bài viết