Vài nhận xét về vai trò chăm sóc và dạy dỗ của người cha

17/12/2020

Mai Huy Bích

Tóm tắt: Cách tiếp cận văn hoá đối với đời sống gia đình của người Kinh ở Việt Nam cho thấy một số điểm đáng lưu ý về vai trò của cha trong việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ em. Bài viết đã cố gắng kết hợp phương pháp tiếp cận văn hoá này với một phương pháp xã hội để kiểm tra các yếu tố xã hội và những thay đổi có ảnh hưởng đến tình cha con ở Việt Nam trong nửa sau của thế kỷ trước. Điều này có thể giúp đưa ra một số giả thuyết cho những nghiên cứu sâu hơn về vai trò của người cha.

Tải bài viết