Nghiên cứu các vấn đề biến đổi xã hội ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

 

Tóm tắt: Biến đổi xã hội là vấn đề nghiên cứu mang tính lâu dài trong lý thuyết xã hội học. Nghiên cứu về vấn đề này có thể là những nghiên cứu lý thuyết cơ bản, và đồng thời là các nghiên càng các vấn đề như biến đổi cấu trúc xã hội trong các hệ thống giá trị, trong các mô hình hành vi, trong các phong cách sống điển hình của các nhóm xã hội khác nhau. Các vấn đề này đã được khảo sát từ quan điểm xã hội học, nhưng một số vấn đề vẫn cần được khám phá và nghiên cứu sâu trong tương lai. Bài viết xem xét một số phát hiện từ các nghiên cứu hiện nay về những vấn đề này ở các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội ở Việt Nam trong thập kỷ qua, dưới tác động của chính sách Đổi mới và cải cách. Đó là sự phân tầng xã hội và sự biến đổi cấu trúc xã hội, sự biến đổi của gia đình, của doanh nghiệp, biến đổi về tâm lý xã hội, hệ thống phúc lợi, hệ thống giá trị và trong cuộc sống hàng ngày. Để định hướng nghiên cứu thêm, một số khía cạnh của khái niệm "biến đổi xã hội" cũng được xem xét và đề xuất phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam hiện nay.

Tải bài viết