Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng

26/10/2020

NGUYỄN QUANG THUẤN

Đề dẫn: Ngày 30/11/2016, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng”. Hội nghị không chỉ đánh giá vai trò quan trọng của khoa học xã hội đối với phát triển đất nước trong những năm qua mà còn xác định hàng loạt vấn đề mới đòi hỏi khoa học xã hội và nhân văn phải đi sâu nghiên cứu, lý giải có căn cứ khoa học nhằm góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn tới. Tạp chí Xã hội học trân trọng giới thiệu bài trình bày tại hội thảo của GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................