Gia đình dân tộc thiểu số và lao động trẻ em (Nghiên cứu trường hợp 3 nhóm dân tộc thiểu số Tày, H'mông và Dao)

17/12/2020

Nguyễn Hồng Quang

 

Tóm tắt: Sau khi phân tích lao động trẻ em ở ba dân tộc thiểu số (Tày, H'mông và Dao), tác giả bài viết đã khảo sát mối quan hệ giữa gia đình và lao động trẻ em. Các chỉ số chính được phân tích bao gồm: đói nghèo, thời gian làm việc, giới tính, quyền trẻ em và lao động trẻ em. Phân tích đã chỉ ra rằng các giải pháp cho lao động trẻ em bị ảnh hưởng bởi gia đình và các tác động xã hội trong cuộc sống của các dân tộc thiểu số.

Tải bài viết