Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong nghiên cứu truyền thông dân số ở nước ta hiện nay

17/12/2020

Trương Xuân Trường

 

Tóm tắt: Bối cảnh của bài viết là Việt Nam đã và đang chuyển mục tiêu trong chương trình dân số quốc gia từ các mục tiêu hẹp sang các mục tiêu rộng và toàn diện hơn, tức là từ kế hoạch hóa gia đình trong những thập kỷ qua chuyển sang tăng cường truyền thông về sức khỏe sinh sản và vấn đề chất lượng dân số.

Bài viết đã đề cập đến một số khía cạnh cơ bản của các lý thuyết về truyền thông đại chúng, đặc biệt là các khía cạnh thực tiễn của các hoạt động truyền thông đại chúng ở Việt Nam hiện nay, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo sự thành công của chương trình dân số trong một giai đoạn mới.

Sau khi chỉ ra những điểm yếu của các hoạt động truyền thông đại chúng đối với dân số ở Việt Nam, bài  viết đề xuất một loạt các giải pháp, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản bao gồm việc củng cố các bộ máy truyền thông đại chúng, huy động mọi nguồn lực xã hội trong hoạt động truyền thông đại chúng về dân số, đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng thông điệp dân số.

Tải bài viết