Văn hóa môi trường ở Việt nam ngày nay: thực trạng và xu hướng biến đổi

17/12/2020

Tô Duy Hợp 

Đặng Đình Long

Tóm tắt: Tiếp cận xã hội học về văn hóa môi trường được coi là điểm xuất phát và là cơ sở quan trọng cho các giải pháp khả thi đối với việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các vấn đề chính được nêu ra trong bài viết bao gồm:

1. Các căn cứ và sự hình thành khái niệm "văn hoá môi trường"

2. Hiện đại hoá văn hóa môi trường: Phần này trình bày các định mức và các khuôn mẫu hành vi liên quan đến môi trường từ truyền thống đến hiện đại, thảo luận về việc lựa chọn các mô hình hiện đại hóa văn hoá môi trường.

3. Xã hội hoá môi trường môi trường: Cần làm gì để nền văn hoá môi trường có thể đến với mọi người dân ở các cấp khác nhau và thay đổi nhận thức, hành vi liên quan đến sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

4. Thể chế hóa và thực hiện văn hoá môi trường có hiệu lực là chủ đề quan trọng thứ ba của bài viết. Làm sao người ta có thể có một hệ thống, tổ chức và thể chế văn hoá môi trường hiện đại và phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam? Câu hỏi này đã được thảo luận, đồng thời một số gợi ý sơ bộ cho sự lựa chọn mô hình được cung cấp trong bài viết.

Thông qua các bằng chứng và phân tích của tác giả, chúng ta có thể thấy được một bức tranh về tình hình văn hoá môi trường Việt Nam. Trong phần cuối của bài viết, các tác giả đã đưa ra một số cách để điều chỉnh hành vi môi trường ở các khía cạnh khác nhau để đảm bảo phát triển bền vững.

Tải bài viết