Nỗ lực tập thể và Phong trào xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa: Một khởi thảo nghiên cứu

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Tóm tắt: Sáng kiến, hành động tập thể và các phong trào xã hội đang nổi lên trong xã hội Việt Nam kể từ khi Đổi mới bắt đầu. Thực tế này là kết quả cũng như là nguyên nhân của sự phát triển khung pháp lý chính trị cho ngành xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các nghiên cứu xã hội chuyên nghiệp về lĩnh vực nghiên cứu này. Baì viết cung cấp một mô hình hành động tập thể và các phong trào xã hội ở Việt Nam, đồng thời phân tích các đặc tính của các loại hành động tập thể và các phong trào xã hội khác nhau. Tác giả cũng kêu gọi xây dựng một khuôn khổ lý thuyết phù hợp để cung cấp cái nhìn sâu sắc về thực tiễn nghiên cứu ở Việt Nam về hành động tập thể và các phong trào xã hội, và gợi ý rằng các nhà xã hội học Việt Nam nên chú ý hơn đến hướng nghiên cứu này.

Tải bài viết