Báo Thiếu nhi dân tộc và công chúng thiếu nhi dân tộc

17/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Bài viết đã phân tích mối quan hệ giữa báo Thiếu nhi dân tộc và độc giả nhỏ tuổi ở các dân tộc thiểu số. Các kết quả nghiên cứu được lấy từ đề tài nghiên cứu "Đánh giá hiệu quả của báo Thiếu nhi dân tộc với công chúng” do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về phát triển thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia thực hiện từ tháng 9 năm 1998 đến tháng 1 năm 1999, với sự tài trợ của UNICEF.

Bài viết đã phân tích các vấn đề sau: 1. Công chúng thiếu nhi dân tộc với việc đọc báo Thiếu nhi dân tộc; 2) Công chúng thiếu nhi dân tộc và việc tiếp nhận thông điệp của báo Thiếu nhi dân tộc; 3) Tác động của thông điệp từ báo Thiếu nhi dân tộc đến công chúng thiếu nhi dân tộc và cơ chế lây lan thông tin; 4) Phản hồi từ khán giả đến các hoạt động của tờ báo.

Cuối cùng, tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm tăng c­ưòng hiệu quả của báo Thiếu nhi dân tộc cũng như của các kênh thông tin khác vì lợi ích của các em, hướng tới các tác động xó hội cao hơn của tờ báo đối với khán giả của nữ.
 

Tải bài viết