Phân tích kinh tế và cách tiếp cận xã hội học

17/12/2020

Nguyễn Đức Truyến

Tóm tắt: Trong các nghiên cứu kinh tế xã hội hiện nay ở Việt Nam, phân tích kinh tế có vẻ ít liên quan đến các phân tích xã hội học. Việc tách hai cách tiếp cận đôi khi tạo ra những khó khăn không chỉ cho các nhà kinh tế, mà còn cho các nhà xã hội học trong nghiên cứu của họ. Trong nghiên cứu sự phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn hiện nay, việc áp dụng các loại lý thuyết thuần túy kinh tế thường không giúp các nhà nghiên cứu giải thích các sự kiện kinh tế. Những người nông dân không coi đất đai như một loại hàng hóa đã dẫn đến việc nắm giữ đất đai của họ, nhưng không phải là đầu tư có thể giúp họ khai thác đất đai hiệu quả hơn. Khi họ ở trong thị trường, họ không thực hiện bất kỳ một phân tích thị trường này, thay vào đó, họ chỉ theo xu hướng của cộng đồng hoặc dựa vào nhu cầu của cuộc sống gia đình và của các địa phương. Điều này đã gây ra rất nhiều trở ngại cho sự chuyển đổi kinh tế ở các vùng nông thôn hiện nay.

Bài viết cố gắng quay trở lại tư duy của các nhà xã hội học cổ điển để xác định lại các nguyên tắc phương pháp luận trong các phân tích xã hội và kinh tế. Đồng thời, tác giả muốn giới thiệu về sự hình thành xã hội học kinh tế và vị trí của nó trong các phân tích kinh tế xã hội hiện nay.

Tải bài viết