Góp phần tìm hiểu lý thuyết cơ cấu – chức năng Bùi Đình Thanh

17/12/2020

Bùi Đình Thanh

Tóm tắt: Bài viết đã tìm hiểu vai trò và tầm quan trọng của lý thuyết cơ cấu – chức năng trong hệ thống kiến ​​thức xã hội học và ứng dụng của nó để tìm kiếm một số giải pháp cho các vấn đề xã hội của cuộc sống hiện đại.

Theo tác giả, lý thuyết cơ cấu – chức năng  là sản phẩm của một quá trình phát triển và tổng hợp nhiều khái niệm trong nhiều thế kỷ.

Các bài viết của các nhà xã hội học cổ điển và hiện đại  về lý thuyết cơ cấu – chức năng của A. Comte, E. Durkheim, M.Weber, T. Parsons, P. Bourdieu – được tác giả điểm qua và phân tích, đồng thời chỉ ra những đóng góp và điểm yếu của hệ thống lý thuyết này trong việc phát triển tư duy xã hội học.

Tác giả nhấn mạnh rằng lý thuyết chức năng đã thiếu phương pháp lôgíc biện chứng về các quá trình biến đổi và phát triển của xã hội. Phương pháp lôgíc đó chỉ có thể được phân tích trên cơ sở các quá trình lịch sử, điểm mạnh cơ bản của học thuyết Marx. Lý thuyết chức năng, trái lại đã rất coi nhẹ, thậm chí còn bỏ qua lịch sử. Điều đó đã triệt tiêu khả năng của nó phân tích và giải thích sự quá độ từ một phương thức sản xuất này sang một phương thức sản xuất khác.

Tải bài viết