Một số vấn đề phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá

17/12/2020

Trịnh Duy Luân

Tóm tắt: Căn cứ vào bối cảnh toàn cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, tác giả phân tích nhu cầu và đặc điểm hiện tại của nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước hiện nay. Tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tăng cường phát triển nguồn nhân lực. Trong số đó có hai giải pháp quan trọng: 1) Cải thiện giáo dục và đào tạo là giải pháp chiến lược và 2) nghiên cứu và chỉ ra các đặc điểm văn hóa - xã hội của người Việt Nam và lực lượng lao động. Các giải pháp này có thể giúp ích cho việc xây dựng các chính sách tốt để sử dụng hợp lý và hiệu quả lực lượng lao động trong tương lai gần.

Tải bài viết