Tạp chí Xã hội học vào tuổi 20

17/12/2020

Vũ Khiêu

Tóm tắt: Tác giả của bài viết này là GS. Vũ Khiêu, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí Xã hội học.

Bài viết ghi nhận Tạp chí Xã hội học đã ngày càng trưởng thành sau 20 năm, sự phát triển của Tạp chí gắn liền với sự phát triển của nghiên cứu xã hội học của Viện và các nhà xã hội học của Việt Nam. Điều này có thể thấy trong các nghiên cứu và các bài viết được công bố trên Tạp chí.

Hiện nay, toàn nhân loại đang bước vào thiên niên kỷ thứ ba và thế kỷ 21. Tình hình trong nước và trên thế giới trong những năm tới đang làm nảy sinh nhiều hiện tượng phức tạp trong đời sống xã hội và đặt ra nhiều vấn đề cấp bách cho các nhà xã hội học.

Với những thành tựu đạt được trong 20 năm, Tạp chí Xã hội học cần được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Các tình huống khách quan yêu cầu Tạp chí phải nỗ lực hơn nữa về lý thuyết và thực nghiệm nhằm thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tải bài viết