Vốn xã hội trong sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới (nghiên cứu trường hợp tại một xã vùng Bắc Trung bộ)

26/10/2020

LÊ THANH TÙNG

Tóm tắt:

Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương của nhà nước và trở thành phong trào của cả nước. Bên cạnh các nội dung phát triển, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng nông thôn là một tiêu chí quan trọng. Trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, vốn xã hội tồn tại dưới các hình thức là quan hệ họ hàng và nhóm xã hội, các tổ chức xã hội. Bài viết phân tích hai loại quan hệ trên để tìm hiểu sự ảnh hưởng của vốn xã hội đối với quá trình tham gia xã hội của người dân. Với sự tin tưởng, tinh thần trách nhiệm và giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau trong quan hệ họ hàng, người dân đã phát huy nguồn vốn xã hội khi tham gia vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Tải bài viết

Các tin cũ hơn.............................