Quan hệ giữa xã và thôn bản, quản lý và tự quản

17/12/2020

Hoàng Chí Bảo

Tóm tắt: Từ việc tìm hiểu về mặt lý thuyết và thực tiễn của việc đổi mới hệ thống chính trị ở nông thôn, tác giả bài viết đã tập trung phân tích các nội dung chính sau: Xã và thôn, quản lý và tự quản ở nông thôn; Cải cách chính quyền cấp xã và đổi mới công tác đào tạo cán bộ cơ sở ở xã và thôn là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng quản lý và tự quản ở nông thôn.

Tổ chức mạnh và cán bộ tốt mới có phong trào cách mạng sôi nổi, mới xuất hiện nhiều tài năng và sáng kiến, mới có môi trường để thực hành dân chủ và phát huy tính chủ động của quần chúng. Đó là vấn đề mấu chốt đối với Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn hiện nay.

Tải bài viết