Tư tưởng Hồ Chí Minh về phúc lợi xã hội

17/12/2020

Bùi Thế Cường

Bé Quỳnh Nga

Dương Chí Thiện

Lê Hải Hà

Nguyễn Thị Phương

Tóm tắt: Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phúc lợi xã hội" là một bước đi ngắn đầu tiên mang tính chất thu thập tài liệu và nghiên cứu thăm dò nhằm xây dựng và hoàn thiện hướng nghiên cứu khá mới mẻ này.

Các tác giả đã xác định khái niệm "phúc lợi xã hội" và dựa trên cơ sở các tài liệu lịch sử, họ đã xem xét và phân tích tư duy Hồ Chí Minh về phúc lợi xã hội theo các giai đoạn sau: 1) Giai đoạn trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; 2) Cách mạng tháng 8 năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1953); 3) Thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa (1954-1969).

Phân tích của các tác giả cho thấy tư tưởng Hồ Chí Mih được thể hiện rõ ràng trong tất cả các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực chính của phúc lợi xã hội. Những tư tưởng này dựa trên ý tưởng huy động sức mạnh của đoàn kết toàn dân, hệ thống chính quyền, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức xã hội, các dân tộc, tôn giáo và toàn dân.

Tải bài viết