Thông điệp về trẻ em trên báo hình, báo in

17/12/2020

Mai Quỳnh Nam

Tóm tắt: Bài viết này là một phần của một nghiên cứu phân tích quốc tế "Hình ảnh trẻ em trên báo chí" do Trung tâm Thông tin và Truyền thông Châu Á (AMIC) phối hợp với Viện Xã hội học tiến hành vào năm 1999.

Bài báo đã tìm hiểu và phấn tích các nội dung chính sau: 1) báo hình, báo in và việc đưa tin về các vấn đề liên quan đến trẻ em; 2) Cách đưa tin trên báo hình, báo in về các vấn đề liên quan đến trẻ em; 3) Vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên báo hình, báo in

Tác giả bài viết cũng đã đưa ra một số khuyến nghị về những việc các nhà quản lý và các phóng viên nên làm để nâng cao hiệu quả xã hội của các phương tiện báo hình và báo in trong việc đưa tin về trẻ em và phục vụ các lợi ích chính của trẻ được xác định và quy định trong Công ước Quốc tế về quyền trẻ em.

Tải bài viết