Biểu tượng và văn hóa biểu tượng trong tư duy xã hội học

17/12/2020

Mai Văn Hai

Tóm tắt: Rà soát các vai trò của biểu tượng và văn hoá biểu tượng của M. Weber, E. Durkheim, F. Tenbruck, Jean Chevalier, Emily A. Schultz, L. Ionin và Đoàn Văn Chúc, bài viết đã chỉ ra rằng các biểu tượng và văn hoá biểu tượng đóng một vai trò quan trọng, không chỉ trong đời sống xã hội, mà còn trong tư duy xã hội học. Trong cuộc sống, biểu tượng và văn hoá biểu tượng tồn tại như một cách tư duy xã hội, có tác động đến hành vi, đặc biệt là xã hội hoá con người. Trong xã hội học, hai khái niệm này là nền tảng cho việc hình thành xu hướng nghiên cứu toàn bộ về phân tích văn hoá. Xu hướng khách quan liên quan đến các sự kiện và hiện tượng xã hội là độc lập với ý thức của con người. Không giống như khuynh hướng khách quan, khuynh hướng phân tích văn hoá, mặc dù thừa nhận sự khách quan của các sự kiện và hiện tượng xã hội, không xác định nó với sự khách quan của "sự vật" trong thế giới tự nhiên. Thay vào đó, khuynh hướng phân tích văn hoá xác định nó với sự khách quan của các hiện vật, tức là các sản phẩm văn hoá. Do đó phương pháp tiếp cận xã hội học là không giống với các nhà khoa học tự nhiên khi nhìn thấy chủ đề của họ. Cách tiếp cận xã hội nên giống như cách tiếp cận nghiên cứu văn hoá; Do đó xã hội học là một khoa học văn hoá.

Tải bài viết