Phân bổ tài chính công cho phát triển xã hội: thực trạng và vấn đề

17/12/2020

Hà Huy Thành

Tóm tắt: Bài viết đã thảo luận về tình hình phân bổ tài chính công hiện nay ở Việt Nam, từ đó cho thấy mối quan tâm của chính phủ đối với mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Vấn đề này rất quan trọng vì Việt Nam vẫn đang là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới.

Bài viết tập trung phân tích việc phân bổ tài chính công cho các dịch vụ giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và giảm nghèo. Đồng thời, tác giả cũng cho thấy sự mất cân đối giữa nhu cầu và nguồn cung cấp tài chính cho sự phát triển của các lĩnh vực này. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư tài chính công đối với phát triển xã hội trong bối cảnh Việt Nam hội nhập vào cộng đồng quốc tế.

Tải bài viết