Tìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giầu nghèo ở nước ta hiện nay

17/12/2020

Đỗ Thiên Kính

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số vấn đề chính như sau:

1) Giới hạn lịch sử của khái niệm "phân tầng xã hội"

K. Marx và M.Weber đưa ra hai phương pháp cổ điển để phân tầng xã hội. Hai cách tiếp cận này đã xếp hạng các thành viên của một xã hội theo một chiều. Khi các xã hội phát triển hơn sau này, các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới cho rằng cần phải xếp hạng các thành viên của một xã hội theo nhiều khía cạnh.

2) Phân tầng xã hội trong lịch sử Việt Nam

Dựa trên các tài liệu lịch sử của các nhà sử học, bài viết đã phân tích một bức tranh toàn cảnh về sự phân tầng xã hội của lịch sử Việt Nam theo quan điểm xã hội học.

3) Áp dụng khái niệm phân tầng xã hội để nghiên cứu khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong giai đoạn cải cách (từ năm 1988 đến nay) và một số dự đoán

Hiện nay Việt Nam đang trong bối cảnh toàn cầu hóa. Trọng tâm của vấn đề là gì khi nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam trong những năm tới? Người ta dự đoán rằng các khía cạnh nghề nghiệp và giáo dục có thể trở thành cơ sở để xếp hạng trong các nghiên cứu về sự phân tầng xã hội trong tương lai. Dự đoán này được thực hiện trên 4 nội dung được phân tích cụ thể trong bài viết.

Tải bài viết