Nguồn bổ sung lao động cho đội ngũ công nhân trong những năm qua

17/12/2020

Tôn Thiện Chiếu

Tóm tắt: Với sự chuyển đổi từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được nhiều quyền và tự do hơn trong sản xuất và kinh doanh, bao gồm cả tuyển dụng lao động. Cùng với sự chuyển đổi kinh tế, thị trường lao động dần dần xuất hiện. Khó khăn trong sản xuất của doanh nghiệp đã làm thay đổi nhận thức của người lao động về lựa chọn việc làm. Những thay đổi này một phần ảnh hưởng đến nguồn bổ sung lao động.

Bài viết đã phân tích nguồn lao động bổ sung trong các khía cạnh sau: nghề của người lao động, gia đình, nơi cư trú và động lực trở thành công nhân. Bài viết cũng đã cố gắng tìm hiểu, phân tích nguyên nhân của sự thay đổi nguồn lao động bổ sung này.

Tải bài viết